04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Oljeproduktionen blir inte högre

Måndagens New York Times berättar om att de fem stora oljebolagen (Exxon, Shell, BP, Chevron och ConocoPhilips) satser allt mindre på exploatering av nya olje- och gasfält. 

Från 1994 till 20o7 har satsningarna sjunkit från 17% till 7% av de likvida tillgångarna. Produktionen nådde som högst under slutet av 2003 början av 2004 då den nådde dryga 10 miljoner fat av oljeekvivalenter. I dag ligger den på cirka 9 miljoner fat per dag. Vinsterna däremot når toppnivåer.

Man kan ha synpunkter på sammanställningen, den har till exempel inte med stora nationella oljebolag som PDVSA i Venezuela eller Petrobras i Brasilien. Inte heller finns delstatliga bolag som Gazprom eller Hydro Statoil med i sammanställningen. Den visar i vart fall på Västvärldens problem med att få en produktion av fossila bränslen som håller jämna steg med efterfrågan. Detta talar för fortsatt höga priser av oljan och sannolikt ännu högre priser, men sannolikt i en något mera modest takt, annat än säsongvisa variationer under till exempel ”hurricane season” i Mexikanska golfen
Förklaringen till att exploateringen minskar är inte ointresse utan brist på tillräckligt stora och lönsamma exploateringsprospekt. Små oljebolag som satsar på slututvinning av stora fält där de stora inte får ekonomi kommer däremot att han en mycket god utveckling. Samtidigt kommer mindre oljefält att exploateras av denna typer av bolag.
Vi ska inte utesluta att stora olje- och gasfält kan upptäckas, som det i Brasilien för något halvår sedan, men trenden är klar oljeproduktionen har redan för något år sedan nått sin kulmen.
Det vi ser nu är en utveckling som innebär att alternativa energikällor kommer att långsiktigt bli konkurrenskraftiga. Den är mycket önskvärd. 
Från det Svenska perspektivet måste vi underlätta för dessa energikällor. Till exempel måste planprocessen förenklas för vindkraftverk så att inte enskilda markägare kan dra ut projekteringsprocesserna under många år. Dessutom bör storleken på små vindkraftverk som inte behöver bygglov ökas. 
Kartläggning på kommunnivå av platser där det är fördelaktigt med vindenergi bör ske. Besparingar bör också stimuleras. Ett exempel är att alla nyproducerade hus bör vara passivhus, dvs att de inte kräver tillförd energi för uppvärmning. Det kan kommunerna styra genom sitt planmonopol. Detta är några exempel. Staten och kommunerna bör fullgöra sin roll för att skapa strukturer som stimulerar, genom till exempel lagstiftning och infrastruktur. Krånglet för alternativ energi måste minskas. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar