05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EUs telekompaket

Det verkar som om infrastrukturminister Åsa Torstensson och henne sakkunnige Henrik Hansson är ute och cyklar när det gäller avstängning av människor från internet. 

I grunden hoppas jag att alla är överens om att ingen ska kunna stängas av från internet. Dessutom hoppas jag att alla är överens om att filtrering och begränsningar i tillgången till internet inte ska tillåtas. Jag är till och med mycket tveksam till att en domstol ska kunna stänga av någon från internet. 
Så långt är allt gott och väl.

I praktiken gäller det något som heter EUs telekompaket. Här trycker bland annat Frankrike på för att det ska införas begränsningar genom paketet. Det borde stoppas för att de har många negativa effekter för internet. Här bör Sverige agera kraftfullt.
Om det inte går att stoppa det måste två viktiga säkerhetsventiler finnas kvar, de två tilläggen med nummer 138 och 166. Upphovsrättsindustrin är svurna motståndare till dessa tillägg.
Upphovet till debatten är en postning som Henrik Hansson gjorde om dessa två tillägg i på bloggen departementet, länk.
Tillägget med nummer 138 ska enligt Hansson tolkas som att det: ”handlar om principer som medlemsstaterna ska tillse att de nationella tilllsynsmyndigheterna (i Sverige Post- och Telestyrelsen) ska arbeta efter. Det av EP föreslagna tillägget handlar om att de nationella tillsynsmyndigheterna ska arbeta för att inga restriktioner ska kunna införas vad gäller grundläggande rättigheter och friheter för slutanvändarna såvida inte domstol beslutar annat”.
Jag kan inte se detta tillägg som något annat än en fördel för rättsäkerheten. Trots detta har inte Sverige agerat för det. Det är oroväckande.
Henrik Hansson för ett resonemang om att detta tillägg kan strida mot Svensk grundlag och därför inte ska antas. Det resonemang han lägger till grund för detta  framstår för mig som konstruerat. Tvärt om verkar tillägget förstärka den Svenska grundlagen. Jag kan inte annat än tolka det som en fördel.
Henrik Hansson tolkar tillägg 166 på följande sätt: ”medlemsstaterna säkerställa att de restriktioner som införs avseende användares rätt till tillgång till innehåll, tjänster och applikationer ska ske med metoder som är i enlighet med principerna om proportionalitet, effektivitet och trovärdighet”.
Här för Hansson ett nytt hisnande resonemang om varför detta tillägg inte är bra. Personligen kan jag inte se annat än att det återigen stärker den enskildes rättigheter mot samhället.
Jag tror att det är av stor vikt att Hansson och Torstensson lyssnar på röster i bloggosfären som har djupgående kunskap i om EU rätten och tolkningar av denna. I första hand bör Sverige säga nej till EU:s telekompaket i sin nuvarande utformning. I andra hand bör Sverige stötta tilläggen i telekompaketet med nummer 138 och 166.
Andra bloggar: HAX, ScaberNestorHAX,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar