07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Brev till personalen i skolan


Hänt i Värmdö

Bloggen har tagit del att ett brev som distribuerats till medarbetarna i skolan. Brevet är undertecknat av ordföranden i produktionsstyrelsen Hans-Ove Görtz och vice ordföranden Anders Bergman.

Herrarna gör ett antal intressanta och ibland hisnande slutsatser i sitt brev: De skriver: ”Som det nu är så befinner vi i oss i en uppstartsfas av en kartläggning och analys av hela skolverksamheten inför vår utveckling och målsättning inför 2014.”

För bloggens del är detta märkligt. Det borde varit gjort för länge sedan. Rådata och underlag har funnits tillgängligt under flera år. Det som är skrämmande är att man inte gjort en förädling och analys av rådata tidigare.

Görtz och Bergman fortsätter. ”Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-11 att kommundirektören fick i uppdrag att utarbeta förslag till utredningsdirektiv och upphandlingsunderlag för att påbörja analys och kartläggning.”

Bloggen konstaterar att här har politiken och framförallt Anders Bergman, som sitter i kommunstyrelsen inte levt upp till sitt ansvar som politiker. Hela ansvaret både för att visa riktning, vision och hur denna ska förverkligas har lämnats över till en tjänsteman. Då behövs ju inte politikerna. Om tjänstemännen ska göra allt blir närmast politiken överflödig. En engagerad politiker borde kunna formulera en inriktning. Både Bergman och Görtz erhåller fasta arvoden och och sammanträdesersättningar som gör att de skulle ha kunnat sätta av tid för detta.

Brevskrivarna fortsätter: ”Inför den kommande fyraårsperioden så kommer vi att tillsammans i förvaltningen vässa oss ytterligare inom skolområdet. Detta ska ske inom vår nuvarande organisation med dess styrning och ledning. Givetvis kan det komma till några mindre justeringar av både organisation och reglementen för att ”smörja upp” vardagsarbetet och tydliggöra ledarskapet.”

Bloggen konstaterar att de man uttalar om organisationen inte är förankrat. Inom folkpartiet råder delade meningar om man ska bibehålla den nuvarande organisationen. På samma sätt är ett antal moderater tveksamma till den nuvarande organisationen.

Centern har uttalat att man omgående vill förändra organisationen. Detta framgår av Värmdöcenterns blogg där det i en bloggpost står, länk: ”Värmdöcentern beslöt enhälligt att man driver frågan om att avskaffa det nuvarande dubbelkommandot med två nämnder och två förvaltningar.


I stället vill Värmdöcentern snarast få till en samlad organisation med ett samlad ledarskap. Värmdöcentern tror att en sådan organisation bäst gagnar inlärning och kvalitet.

Det innebär att Värmdöcentern snarast vill avskaffa de två nämnderna produktionsstyrelsen och utbildningsnämnden och slå samman dem till en nämnd. I vart fall vad gäller skolområdet.” Kristdemokraterna är också tveksamma till att bibehålla nuvarande organisation.

Uttalandet om att organisationen ska bibehållas kan i bästa fall tolkas som personliga utsagor från herrar Görtz och Bergman eller ett utslag av personligt önsketänkande. I ett något sämre fall har de tagit sig friheter man inte borde.

Det kan konstateras att de man säger inte stämmer. Allt talar för att organisationen kommer att förändras på skolområdet. Det mesta talar för att de dubbla kommandot kommer att ersättas av en nämnd men en förvaltning och en förvaltningschef oavsett vilket politisk majoritet det blir efter Värmdövalet.


För den som är intresserad av hela brevet publiceras det här:

”Till medarbetare i ProV

Sedan ett par månader tillbaka har skolfrågorna blivit högaktuella i Värmdö.

Inför det kommande arbetet med att förverkliga alliansens politiska målsättning att

Värmdö ska tillhöra länets fyra till fem bästa skolkommuner 2014 så vill

vi att arbetet börjar med en bred analys och kartläggning.

För vår del är det väsentligt att detta arbete görs utanför ProV då vi inte äger hela frågan

liksom vi inte har ekonomiska medel att driva ett sådant arbete. Det är likadant

för UBN och UKÄ. Förutom detta finns för båda nämnderna och förvaltningen

ett antal policies mm som styr och påverkar. Det är då naturligt att kommunstyrelsen tar

på sig uppgiften att initiera arbetet och finansiera densamma.

Under senare tid har det kommit rapporter som både beskriver ett antal problem likväl

som det kommit rapporter och statistik som pekar på att vi har mycket bra skolor i vår

kommun.

Eftersom de beskrivs olika så blir det naturligtvis en hel del oklarheter om orsaks-

samband och olika verklighetsbeskrivningar från både förvaltning som föräldrar

och vi i den politiska ledningen.

Det är viktigt att finna den gemensamma nämnaren i denna stora mängd av fakta,

åsikter och attityder.

Det har tagits flera initiativ under många år för att lägga tillrätta ett antal

besvärligheter och huvuddelen av skolpersonalen har varit väldigt engagerad i att

lösa dessa på bästa sätt.

Som det nu är så befinner vi i oss i en uppstartsfas av en kartläggning och analys

av hela skolverksamheten inför vår utveckling och målsättning inför 2014.

Vi välkomnar en oberoende utredning för att genomföra denna analys och kartläggning.

Självklart kommer alla i skolverksamheten ges chansen att medverka i framtagning

av underlag och kunna vara aktiva i analysen och få insyn när bedömningar

och förslag ska läggas fram till åtgärd.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-11 att kommundirektören fick i uppdrag att

utarbeta förslag till utredningsdirektiv och upphandlingsunderlag för att påbörja

analys och kartläggning.

Vi vill även uttala vårt mycket stora förtroende på det sätt som verksamheten leds och bedrivs av vår produktionsledning, våra rektorer och lärare. Inför den kommande fyraårsperioden så kommer vi att tillsammans i förvaltningen vässa oss ytterligare inom skolområdet.

Detta ska ske inom vår nuvarande organisation med dess styrning och ledning. Givetvis kan det komma till några mindre justeringar av både organisation och reglementen för att ”smörja upp” vardagsarbetet och tydliggöra ledarskapet.

Er goda kompetens måste behållas och även utvecklas för att uppnå den eftersträvade höga kvaliteten.”


Andra artiklar om Värmdö: NVP, NVP

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar