07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Försenad ungdomsrevolt eller bara vanliga myrsteg?


Hänt i Värmdö

Anders ”Ankan” Bergman sägs ibland vara ankare i koalitionen som styr Värmdö. Om han är minimalist eller försöker göra en sorts politikens myrsteg undanrar sig bloggens kunskap.
Kanske har han hämtat inspiration från sin kommunalrådskollega Lars Erik ”Nallen” Alversjö. Då menar bloggen från meditationens värld. Närmast tänker då bloggen på vipassana meditation. Efter att ha suttit i meditationsställning brukar meditatören väldigt långsamt vandra framåt för att vara fullt närvarande i hela kroppen.
Bloggens reflektioner kommer efter onsdagens kommunstyrelsemöte.
Återremissen om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande skulle behandlas. Någon text från tjänstemän hade inte beställts till mötet. Inte heller hade den styrande koalitionen formulerat något förslag till svar att lämna kommunfullmäktige inför kommunstyrelsmötet.
Idén verkade vara att göra så lite som möjligt. Nu vet vän av ordning att återremiss innebär att ärendet ska tillföra något. I detta sammanhang kan man antingen undra över om det är det trotsiga barnet inom Ankan som vill göra myrsteg. Så lite, så lite som möjligt verkar budskapet vara. Detta kan måhända ses som en ungdomlig eller kanske lite senkommen ungdomsrevolt. Alternativt är det så att Ankan verkligen vill reflektera över frågeställningen och därför låta en process skapa ett svar.
I vart fall presenterade den för Bergman förhatliga oppositionen ett svar till kommunfullmäktige vid mötet. Detta förslag överlämnades till nämnde Bergman. Han läste dokumentet, rev sönder det och skrynklade ihop det. Därefter placerade han det i sin egen sommarkavajsficka.
Hans andlige lärofader är i vart fall inte Dalai Lama. Om man ser till känsloutbrott. Det kan också vara så att Bergman ännu inte blivit upplyst och därför fortfarande har problem med att hantera sin ilska. Bloggen vet inte heller hur det står till med den saken.
Oppositionens förslag till text röstades ned på förslag av herr Bergman. I stället knyckte Bergman första meningen av texten från oppositionen som svar till fullmäktige. Den lyder så här: ”Inledningsvis vill Kommunstyrelsen deklarera att vi givetvis tar allvarligt på den kritik som revisorerna framfört under senare år och som lett till Kommunfullmäktiges anmärkning mot Kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2010.”

Bloggen menar att detta borde betraktas som ett myrsteg. Menar verkligen Bergman att något genom denna mening tillförts ärendet?

Oppositionens förslag till svar lyder så här i jämförelse:

”Svar på Kommunfullmäktiges anmärkning mot Kommunstyrelsen med anledning av revisorernas kritik

Inledningsvis vill Kommunstyrelsen deklarera att vi givetvis tar allvarligt på den kritik som revisorerna framfört under senare år och som lett till Kommunfullmäktiges anmärkning mot Kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2010. Vi kommer nu att göra vårt bästa för att återupprätta Kommunfullmäktiges förtroende för Kommunstyrelsen och vill här peka på såväl några åtgärder som redan är vidtagna, liksom på en del som vi avser arbeta vidare med under kommande år.

Kommunfullmäktiges anmärkning grundar sig på revisorernas kritik av Kommunstyrelsens bristande styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.

Vad gäller styrning vill vi understryka den förändring av nämndstrukturen som genomförts den 1 januari 2011, genom att den tidigare Produktionsstyrelsen ersattes av två styrelser – Utbildningsstyrelsen samt Vård- och omsorgsstyrelsen. Vår bedömning är att denna nya politiska organisation ska ha bättre förutsättningar att klara styrningen av den kommunala verksamheten på två av kommunens mest omfattande områden.

Samtidigt har de tidigare beställarnämnderna blivit finansieringsnämnder med ett smalare uppdrag. Genom förändringar i nämndernas reglementen har betydande ansvar flyttats från beställar/finansieringsnämnderna till de två produktionsstyrelserna. Vår bedömning är att detta ska underlätta rollfördelningen och tydliggöra ansvaret.

Eftersom en tydlig och väl fungerande rollfördelning mellan finansieringsnämnder och produktionsstyrelser har avgörande betydelse för kommunens förmåga att utöva styrning kommer Kommunstyrelsen under året att ägna särskild uppmärksamhet åt detta. Det kan finnas anledning att under mandatperioden överväga en hopslagning av de två finansieringsnämnderna, alternativt lägga över deras uppdrag till Kommunstyrelsen, i syfte att såväl stärka styrningen som öka den ekonomiska effektiviteten.

En annan aspekt som underlättar styrningen av kommunen är det faktum att vi inför denna mandatperiod återgått till bättre samverkan mellan majoritet – opposition genom att även oppositionen utser vice ordförande i samtliga nämnder/styrelser. Genom ett nära och konstruktivt samarbete mellan kommunens politiska representanter, oavsett partibakgrund, underlättas förmågan till politisk styrning av Värmdö kommun.

Vad gäller ledning av verksamheten har det redan skett stora förändringar sedan vår nye kommundirektör tillträdde den 1 februari 2011. Det dubbelkommando som byggdes upp under förra mandatperioden, främst på utbildningsorådet, tas nu successivt bort och en betydande effektivisering av den centrala förvaltningen har inletts. Det tidigare UKÄ-kontoret är avskaffat och hela den centrala förvaltningen, inkl. den del som utgör stöd till produktionsstyrelserna resp. de kommunala resultatenheterna, ska så snart möjligt samlas i kommunhuset Skogsbo. Genom de åtgärder som nu är på gång, och som redovisats av Kommundirektören i särskild skrivelse, känner vi förtroende för att kommunen kommer at få en starkare och mer effektiv ledningsorganisation.

Vad gäller uppföljning kan vi dessvärre konstatera att det funnit stora brister i vårt arbete med ökad målstyrning. Inför 2011 har vi skärpt arbetet med att finna såväl realistiska mål som relevanta uppföljningsindikatorer, och arbetet med detta kommer att ges hög prioritet också under kommande år. För att skärpa betydelsen av uppföljning och att uppnå goda resultat kan det finnas anledning att gå mot ökad resultatstyrning. Utöver de lätt mätbara resultaten måste en sådan styrmodell också fokusera kvaliteten i den kommunalt finansierade verksamheten.

Kommunen tillämpar sedan en tid en organisation som bygger på den s.k. beställar- utförarmodellen. Många av de kommuner som under 90-talet utvecklade och använde denna modell har därefter gått vidare och utvecklat sitt arbete med just styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. Också Värmdö bör följa med i denna utveckling och därmed bl.a. ta intryck från andra kommuners erfarenheter. En intressant modell för Värmdö kan då vara att utveckla en kommunal organisation för styrning, ledning och uppföljning utifrån den s.k. uppdrags- åtagandemodellen.”

Lite långt kan bloggen tycka. Samtidigt verkar man ha förberett sig inför mötet.

Måhända något för herr Bergman att tänka på eller möjligen meditera på eller över.

Fotnot: Bilder föreställer en annan ilsk Anka.


Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar