04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö kommun 2012: En årsredovisning de ansvariga borde skämmas för

Hänt i Värmdö

Värmdö kommunen redovisar ett överskott på 81 miljoner kronor för år 2012. I samband med detta har det uppkommit diskussion om det är korrekt att tala om vinst i en kommun, länk. I ramverket, de lagar som reglerar de offentliga finanserna talas det om statens ”överskottsmål”. Detta definieras som att staten under en konjunkturcykel ska ha intäkter som överstiger kostnaderna motsvarande 1% av BNP.

För en kommun talar kommunallagen om att kommuner ”ska ha god ekonomisk hushållning”. År 2000 skärptes kraven och då ställdes kravet att kommunerna  minst ska ha ”en balanserad budget”. I många kommuner definieras detta som att intäkterna ska överstiga kostnaderna med 2%. Något som finansminister Anders Borg verkar instämma i länk. Värmdö kommun däremot menar att det räcker med att inte gå med förlust.

Begreppet vinst är hämtat från företagsekonomin och är relevant när man driver näringsverksamhet. Det gör inte en kommun. Därför är det mera korrekt att tala om att en kommun går med överskott. Intäkter och bidrag som ger överskott borde språkligt inte inkluderas i begreppet vinst.

Kommunen har nu gjort sin årsredovisning för 2012, länk. Som vi har berättat om tidigare har de ledande politikerna skjutit upp behandlingen av den eftersom revisorerna vill pricka samma ledande politiker, länk.

Man kan ha många synpunkter på själva årsredovisningen för 2012, men den är i vart fall inte mera pedagogiskt upplagd än den var 2011. Man redovisar inte heller värdet av fastigheterna som exempelvis bostäderna på ett transparent sätt. Det gör att medborgare får mycket svårt att tränga in i materialet och förstå läget.

Värmdö kommuns resultat före extra ordinära intäkter är cirka 40 miljoner kronor. Det är egentligen för lite. Kommunens totala intäkter är cirka 2,6 miljarder. 2% av detta är 52 miljarder. Detta borde vara kommunens överskottsmål.

398 miljoner kronor användes till investeringar. Nästan allt lånades upp. Nu uppgår skulderna till strax under 3 miljarder kronor, plus pensionsskulder som redovisas som ansvarsförbindelser på 555 miljoner. Kommunens totala skuld är hisnande 3,55 miljarder kronor. Denna enorma summa borde göra vilken kommunmedborgare kallsvettig. Mycket talar för att Värmdö kommun kommer att närma sig 4 miljardersvallen under 2013. Var och en inser att detta är en skuldexplosion som är helt oacceptabel. Skuldsättningen är  2,17 gånger skatteintäkterna. I stort sätt har Värmdö kommun minst dubbelt så stora skulder som man borde ha för att kunna anse sig vara finansiellt sund.

Ett annat allvarligt faktum är att ett antal nämnder inte har kontroll på sina kostnader. Sådana avvikelser redovisas på 29 miljoner kronor. I årsredovisningen ser man ingen analys av orsakerna till detta. Vad man är enig om är att den organisation man har inte fungerar. Trots detta gör de ansvariga politikerna inget åt detta. Vidare har byråkratin i kommunen inte hållits efter. Paradoxen är därför att kommunen både kan spara och höja servicenivån.

Årsredovisningen och revisorernas berättelse visar på att de ledande politikerna förlorat kontrollen över ekonomin.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar