04172024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdökoalitionen, håller den eller inte?

Hänt i Värmdö

I går kommenterade meningarna läget i den styrande koalitionen, länk. Med hänvisning till det inlägget har kommunstyrelseledamoten Fredrik Sneibjerg kommenterat läget i facebook. Han menar följande:

”Igår var det kommunstyrelse i Värmdö. Jag var tjänstgörande för omväxlingsskull. Idag kan jag läsa på olika sociala medier att Koalitionen i Värmdö spricker eftersom två ärenden inte antogs. Det ena var en belysnings projekt där jag valde att lägga ner min röst och den andra var om att kommunen skulle ta över strandskydds dispenser så att det skulle bli enhetligt i hela kommunen.
Jag kan tryggt meddela alla som läser detta och alla som är intresserade att på grund av två frågor spricker ingen koalition eller allians. Jag har inte för avsikt att spräcka en så väl fungerande koalition som denna. Det som man tolkar som oenighet är naturligtvis det men även en sund inställning till hur de egna partierna vill eller inte vill i olika frågor.
Jag beklagar att min nerlagda röst kan tolkas som om koalitionen spricker, den makten har inte jag och särskilt inte med en nerlagd röst.
Det kommer att vara fyra nya år med koalitionen efter valet 2014, Koalitionen kommer att fortsätta vara fyra partier med egen vilja och egna program i valet och efter. Men kommer att arbeta gemensamt för en levande kommun.”

Medan Sneibjerg försöker gjuta olja på vågorna sa ledande tjänstemän i kommunen att de undrade om majoriteten  ens överlever sommaren.

Miljöpartiet  visade på att man inte går i takt med övriga koalitionen när man den 11 mars öppet presenterade sina alternativa synpunkter på budgetarbetet. Detta gjorde man i stället för att ta en intern diskussion. Det visar tydligt på det meningarna rapporterat. Att Sneibjerg vill att koalitionen håller kan man förstå, men sannolikheten är inte speciellt stor. Samtidigt, det var inte Sneibjergs nedlagda röst som låg till grund för slutsatsen. Det var helheten. Kommunstyrelsen är större än Sneibjerg menar vi

Ledande koalitionsföreträdare laborerar med att byta ut miljöpartiet efter valet. Det torde inte vara någon nyhet för herr Sneibjerg heller.

Så här formulerade sig miljöpartiet kring budgeten, länk i protokollet från mötet:

”Reservationer och protokollsanteckningar 

MP-gruppen deltar inte i kommunstyrelsens beslut och lämnar följande pro-tokollsanteckning:

”Miljöpartiet ställer sig i stora drag bakom de flesta av de formulering-ar som finns i tjänsteskrivelsen men vi saknar de kvalitativa, sociala och ekologiska perspektiven och tycker att en del saker hade kunnat förtydligas.

Miljöpartiet ser budgeten för kommunen som ett dokument som ska ange mer än fördelningen av ekonomiska medel för kommunens verksamheter. Därför bör speciellt det dokument som beskriver inriktningen inför budget-arbetet tala lite mer om vad målsättningarna med fördelningen av de eko-nomiska resurserna är. Detta är mycket knapphändigt formulerat i dokumen-tet. Det hade blivit tydligare om texterna hade formulerats mer i nedanstå-ende anda och tagit med fler av inriktningsmålens formuleringar eller inrikt-ningar.

”Utgångsläge 

Värmdö Kommuns budget för 2014 och ramar för 2015-2016 ska i sin hel-het sträva efter att leda utvecklingen i Värmdö mot ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ekonomiskt har kommunen under ett flertal år haft en stabil resultatutveckling vilket är positivt och bör fortsätta. Det är viktigt att i budgetarbetet avsätta medel som stärker den sociala hållbarheten och den ekologiska hållbarheten samt utvecklar kvaliteten i verksamheterna. Särskilt insatser inom den sociala sidan som stärker människors möjlighet till egenförsörjning, skapar trygghet, medinflytande och minskar utanför-skap ska säkras och ett säkerställande av god kvalitet inom skola och om-sorg är satsningar som ger positiva effekter på den långsiktigt sociala håll-barheten. Skydd av natur, vatten och biologisk mångfald ska stärkas och medel till detta ska sättas av i budget. Den ekologiska balansen är svår att kortsiktigt mäta och se resultat av men det finns i dag mycket kunskap om vilka delar av ekosystemen som vi redan överbelastar. Kvaliteten i våra verksamheter är i många fall mycket god, men svagheter finns. Dessa behö-ver identifieras och förslag på åtgärder för att höja kvaliteten i verksamhet-erna föreslås.

Det är inom dessa områden som de främsta resurserna ska sättas in. För att långsiktigt kunna göra de nödvändiga satsningarna på utbildning, samhälls-planering, miljö och omsorg måste ekonomin vara i balans och överskotts-målet på 2 procent bör långsiktigt hållas och de ekonomiska ramarna följas.

Framtidsutsikter 

Framtidsutsikterna för jordens ekosystem är dåliga. Om inte stora omställ-ningar av resursutnyttjanden och utsläpp till jord, luft och vatten sker snarast kan livsbetingelserna för allt liv försämras. Världshaven är hårt ansträngda, uppgifter om att 80 procent av matfisken är utfiskade förekommer. Detta märks även i vårt närområde, tillgången till gädda och torsk har minskat stort. Som en stor kustkommun måste vi börja agera. Matproduktion inom kommunen måste stärkas. Behovet av hållbara energisystem är skriande. Värmdös stabila ekonomi ska värnas för att arbetet med de nödvändiga systemskiftena kan äga rum under ordnade former. Välfärdssystemen ska värnas och kvaliteten i dessa ska öka för att bibehålla och stärka den sociala tryggheten och medborgarnas välmående. Vi är inne i en djup lågkonjunktur och det måste finnas reserver för att möta konjunkturbaserade behov för den sociala hållbarhetens skull. Vi ser en framtid med låg eller ingen tillväxt inom ekonomin, trots detta finns det möjlighet till positiv utveckling inom välfärden. En målsättning ska vara att sträva efter förbättrad service, utbildning, omsorg och välfärd också när de ekonomiska ramarna inte nödvän-digtvis ökar årligen.

Vidare under Framtidsutsikter beskrivs utmaningar för kommunerna. Även om vi delar önskan om att få mer välfärd per skattekrona så ställer vi oss inte bakom skrivningarna om kopplingen mellan kostnader i sociala verk-samheter och dess kvalitet. I dem skymtar ett i vårt tycke omänskligt sam-hällsperspektiv. Sociala verksamheter som skola, förskola, hemtjänst och särskilt boende bygger på mänsklig kontakt. Självklart går det att ”spara pengar”, vilket vi läser in att budskapet i skrivningarna är, men det är väl-digt viktigt att det inte innebär färre, kortare och mer stressade mänskliga kontakter inom de sociala verksamheterna. En sådan utveckling riskerar i våra ögon att minska den sociala hållbarheten på sikt och därmed öka otryggheten i samhället och därmed långsiktigt öka kostnaderna för ohälsa och sociala faktorer. Det är också påfallande att de verksamheter som särskilt nämns vad gäller effektiviseringsbehoven finns inom de ”mjuka” om-rådena. Behöver inte effektiviteten i användningen av skattemedel öka också inom fastigheter, samhällsplanering och gatuunderhåll även om de står för en mindre del av den kommunala ekonomin?

Miljöpartiet anser inte heller att Värmdö ska använda Stockholms läns kommuner som referens vad gäller verksamheternas kostnader. Stockholms läns kommuner är i många fall mycket tätare befolkade än Värmdö. Miljö-partiet anser att Värmdö kommun ska använda jämförbara kommuner i hela landet som referensram när det gäller våra verksamheters kostnader.

Vi anser också att det saknas en skrivning om att befolkningsutvecklingen för Värmdö under det närmaste decenniet är mycket osäker av flera skäl, bland annat på grund av de många stora infrastrukturprojekt som är under planering in mot Stockholm. Dessa tillsammans med ombyggnaden av Slus-sen kan innebära att inflyttningen till Värmdö minskar. Något som bör beak-tas i budgetarbetet.

Bortsett från dessa synpunkter delar vi förslagen till utgångspunkter för det ekonomiska budgetarbetet inför 2014-2016.”

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar