04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Här är det hemliga samarbetsavtalet

Vad styr samarbetet mellan koalitionens partiet i Värmdö Det har talats om ett avtal.De som haft lust att se på avtalet har fått reda på att det då inte existerar. Nu har Mårtenssons meningar tagit del av det och publicerar det. Vi bedömer att avtalet har ett stort allmänt intresse. Dessutom kan det vara intressant för väljarna att stämma av hur koalitionen lyckats. Så här ser avtalet ut:

Överenskommelse mellan samarbetspartierna 2011-2014 (M, MP, FP, KD)

 Utredningar gällande Förbifart Hemmesta, Förbifart Gustavsberg och bostäder Charlottendal stryks ur ÖP 2030. Både i texter och på tillhörande kartor.

 Undersök förutsättningar att göra naturreservat vid Ekedalsskogen genom att utvidga Velamsund naturvårdsområde till Skevikskogen.

 Frys exploateringen vid Kulla Karby till dess en grundlig studie av olika alternativ gjorts:

1.

Utan Kulla Karby med GC-väg

2.

Med Kulla Karby med GC-väg

Belys faktorer som ekonomi, miljö, utbyggnadstakt VA inkl konsekvenser för de två alternativen.

 Öppna för en seriös omprövning av detaljplanen i Haghulta med utgångspunkt från nytt förslag från boendegrupp.

 Starta arbetet med att göra utsidan av sporthallen i Grantomta till en del av utemiljön som kompensation för att skolgården försvinner. Arbetet ska inledas snarast i form av bred dialog med olika parter från skola, föräldrar, förskola mm – öppen seriös medborgardialog.

 Ekobacken slutför miljöinriktning och säkerställa NAVET(natur, avfall, vatten, energi, trafik). Inrätta ettårig projektanställning under näringslivschefen för arbetet som enligt avtal ska ske i samarbete med JM.

 Inrätta ansvarig för hållbar utveckling (exvis kommunalråd) för att öka takten i samhällsomställningen till ett modernt och fungerande grönt samhälle och uppnå målen i Vision Värmdö 2030. Här kan också frågan om vindkraft hanteras, egen regi eller inköp av verk.

 En hög utbyggnadstakt av gång-/cykelvägar i kommunen.Funktionen strategisk trafikplanerare inrättas. Mål att fördubbla kollektivtrafikandel en av uppgifterna.

 Utveckla formen för medborgardialoger, frågan skall vara prioriterad i kommunen. Ungdomar viktig målgrupp.

Ordning på skolan och förskolan, ingen överflytt av minus i år till 2011 för skolan. Översyn och ändring av lokalpeng samt en tydlig strävan att höja skolpengen. (6 mkr utgör lokaler och dessa ska lyftas av verksamheterna. Kvarnberget en skola för sig, där det idag är halvtomt och många års dåligt rykte som gör att föräldrar väljer andra skolor. Arbetet för den nya lokalchefen (som är anställd) blir avgörande. Dock sägs inom gruppen för centrala Gustavsberg att elevantalet ökar igen och Kvarnbergsskolan, liksom Munkmoraskolan kommer att fyllas. Men beslut behöver tas för Kvarnberget om en totalrenovering på plats ska göras eller om skolan helt ska ges nystart på helt annan plats. Återstår sen 2 mkr som utgör en bokslutspost och inte ett reellt underskott. Viktig pedagogik hur detta marknadsförs. Utöver ovan nämnda underskott finns ett gammalt underskott sedan tiden före ProV inrättades. Detta underskott måste hanteras så att inte verksamheter drabbas negativt i form av ytterligare sparbeting 2011.)

 Ingen överflytt av minus för 2010 i hemtjänsten till 2011. Översyn av hemtjänsten för att inte fortsätta med negativt resultat inom verksamheten.

Värmdö kommun har för avsikt att säkerställa Gustavsbergs ridhus, så att ridverksamheten ges långsiktiga förutsättningar.

 Respekt för personal, lagar följs, ordning & reda.

 Samarbetet ska präglas av respekt för varandras åsikter och skillnader i politiska lösningar. Samarbetet ska leda till en tydlig och stark politisk ledning, vilket görs genom att gemensamma beslut fattas i stor enighet, innan frågan lyfts både politiskt och publikt.

 I de fall en gemensam hållning i frågan ej kan åstadkommas, ska frågan föras av dagordningen för att ”vila”.

 ”Visselpipa”. Alla politiska aktörer har rätt att lyfta en fråga de bedömer som principiellt viktig till högsta politiska gemensamma arbetsnivå. Struktur för visselpipan kan hämtas från tidigare blocköverskridande samarbete. KD+MP utvecklar modell.

 I fall att frågan måste få ett avgörande under mandatperioden, äger inblandade partier eller ledamöter rätt att anmäla och driva en egen linje. Den avvikande åsikten måste förklaras på ett gemensamt samarbetsmöte innan frågan kommer upp i KF, KS eller annan politisk nämnd.

Överenskommelser mellan samtliga koalitionspartier görs på möten med representanter för samtliga koalitionspartier närvarande, på fyra olika nivåer. Varje närvarande representant har en röst, och får både diskutera och lägga förslag till åtgärder/lösningar.  Om något parti ej är närvarande vid mötet – vad görs? FP+MP utvecklar modell.

Tydligt ledarskap där mål och uppföljning resulterar i konkreta åtgärder och där förslagen kommer från majoriteten i god tid.

 Undertecknas härmed av företrädare för Värmdökoalitionen – för hållbar utveckling

Gustavsberg 2010-10-05

Fotnot: Några smärre redigeringar har gjorts av ursprungstexten utan att innebörden har ändrats

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar