04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

JO prickar Värmdö kommun

Ett bygglovsärende ska avgöras inom 10 veckor. I vart fall om kommunen ska följa lagen.

En anmälan till JO, justitieombudsmannen (dnr 1016-2013) visar att Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun tagit ett år och fyra månader på sig för att fatta beslutet. Därför riktar JO ”allvarlig kritik” mot nämnden. En intressant fråga är hur många fler bygglovsansökningar som handläggs allt för länge i strid med lagen i Värmdö kommun?

Så här skriver JO, Lars Lindström den 11 februari i år i sitt beslut:

”Allvarlig kritik mot Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun för handläggningstiden i ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Anmälan

I en anmälan som kom in till JO den 17 februari 2013 framförde K-O.B. klagomål mot Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun med anledning av handläggningen i ett bygglovsärende. Han anförde bl.a. följande. Han gav in sin bygglovsansökan gällande en tillbyggnad till nämnden den 9 december 2011. Beslut hade ännu inte meddelats.

Utredning

Ärendeblad i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens ärende nr BYGG.2011.3010 begärdes in och granskades. Därefter remitterades ärendet till nämnden som anmodades att lämna upplysningar och yttra sig över vad K-O.B. framfört i sin anmälan. Nämnden skulle även redovisa sin bedömning av det som kommit fram.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 22 maj 2013 att, genom ordföranden Erik Pettersson, lämna följande yttrande.

Beslutet i korthet: En byggnadsnämnd ska enligt lag som huvudregel handlägga ärenden om bygglov inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan kom in till nämnden. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun får allvarlig kritik för att ha tagit ett år och fyra månader på sig för att handlägga ett ärende om bygglov.

page1image16880 page1image17464Utredning

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt bostadshus registrerades 2011-09- 01. Mottagningsbevis expedierades till sökanden 2011-09-21. En anteckning har gjorts i ärendet 2011-09-21 där det framgår att sökanden ska komplettera med förslag till kontrollplan för att prövning av bygglov och startbesked ska ske i ett sammanhang. Begärd komplettering inkom 2011-09-22.

Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljövård varför remiss översändes till kulturenheten. Kulturenheten inkom med remissvar 2011-10-17. Av kulturenhetens remissvar framgår att föreslagen tillbyggnad skulle innebära en förvanskning och därför inte borde komma till stånd.

Kulturenhetens yttrande kommunicerades med sökande samtidigt med förslag till tjänsteskrivelse 2011-11-15.

Yttrande har inkommit och sökanden har reviderat sin ansökan. Nya handlingar inkom 2011-12-09. Eftersom nya handlingar inkommit har de ånyo remitterats till kulturenheten.

2012-09-25 har sökanden tillskrivit kontoret med synpunkter på handläggningstiden.

Ytterligare förslag till tjänsteskrivelse arbetades fram och kommunicering i ärendet har skett 2013-01-29. Skrivelse har inkommit från sökanden med klagomål på handläggningen.

Ärendet behandlades vid bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2013-04-09. Efter justering har beslutet expedieras 2013-04-25.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens handläggning

Enligt de rutiner som då gällde på bygg- och miljökontoret så förgranskades samtliga ärenden av en handläggare innan den huvudsakliga utredningen i ärendet påbörjades. Detta i syfte att säkerställa att ärendet var komplett.

Av utredningen i ärendet framgår att kommunikation i ärendet skett. Klart är dock att det funnits brister då ärendet först efter drygt ett och ett halvt år avgjorts.

Processen ska vara säkerställd så att den sökande inte drabbas av förseningar. Att det blev en olycklig fördröjning i detta ärende beror sannolikt på att bygg- och miljökontoret under denna period 2012-01-25 till 2012-09-10 varit tvungna att evakueras från ordinarie lokaler. Det yttersta ansvaret för att det brustit är dock ledningens. Naturligtvis beklagas att ärendet inte erhållit beslut tidigare.

Det kan dock noteras att förseningen inte skulle ha medfört något annat beslut om ärendet hade kunnat avgjorts snabbare. Bygg- och miljökontoret har arbetat målmedvetet för att säkerställa att intentionerna i lagstiftningen följs. De brister som nämnden och ledningen uppmärksammat har under hösten 2012 också rättats till. Numera fördelas ärenden senast inom en vecka efter att det registrerats. Ärendena kommuniceras med den sökande där handläggare informerar om nästa steg i hanteringen samt kontaktuppgifter. Enligt senaste kvartalsuppföljningen så håller bygg- och miljökontoret en genomsnittstid på 7 veckor där 89 % av alla bygglov avgörs inom 10 veckor, enligt plan- och bygglagens krav.

Nämnden beklagar den tråkiga upplevelsen i detta specifika ärende. K-O.B. kommenterade remissvaret.

Bedömning

Av 9 kap. 27 § första stycket plan- och bygglagen framgår att byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen gått ut.

K-O.B.s reviderade ansökan om bygglov kom in till nämnden den 9 december 2011. Annat har inte framkommit än att ansökan var fullständig vid denna tidpunkt. Nämnden har i remissvaret uppgett att ärendet remitterades på nytt till kulturenheten med anledning av att ansökan hade ändrats och nya handlingar inkommit. Enligt ärendebladet verkar detta dock ha skett först den 16 oktober

2012. Såvitt framgår av akten har nämnden inte fattat något beslut om förlängning av handläggningstiden enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen. Nämnden skulle därför ha avgjort ärendet inom tio veckor från det att den reviderade ansökan kom in, alltså senast den 17 februari 2012. Nämnden meddelade emellertid sitt beslut först den 25 april 2013, dvs. drygt ett år och fyra månader efter det att ansökan kom in. Handläggningen har därmed inte varit förenlig med de krav som uppställs i 9 kap. 27 § första stycket plan- och bygglagen.

Nämnden har som förklaring till den långa handläggningstiden uppgett att bygg- och miljökontoret under några månader 2012 var evakuerade från ordinarie lokaler. Det är emellertid ingen ursäkt för en hantering i direkt strid mot lagen. Nämnden förtjänar allvarlig kritik för den långsamma handläggningen.

Jag noterar att nämnden numera har vidtagit åtgärder för att säkerställa att hanteringen framöver kommer att ske i enlighet med reglerna i 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.

Vad K-O.B. i övrigt har framfört föranleder inte någon ytterligare åtgärd.”

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar