04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö: Falska eller felaktiga protokoll

Värmdö kommun har sedan årsskiftet 2014/2015 inrättat en näringslivsnämnd. Nämnden har bland mycket annat ansvar för vuxenutbildningen. Nämndens ordförande är den kontroversiella och kritiserade ordföranden Ina Ununger. Fru Ununger är sedan något år medlem av centerpartiet.

Näringslivsnämnden hade den 28 januari  2016 ett sammanträde. Helt naturlig kan man tycka. Här behandlades en konsultrapport med kritik mot en medarbetare en verksamhetshet. Konsulten var den i Värmdö ofta anlitade Frankie Spjut. Rapporten i sig lämnar så vitt Mårtenssons meningar kan bedöma mycket övrigt att önska. Trots detta har den lagts till grund för att ”göra sig av med”  en medarbetare, verksamhetschef. Vad anklagelserna är mot denna innebär är mera oklart. Sannolikt har medarbetaren fått klä skott för andra chefers misstag och bristande politisk styrning dvs också Ina Unungers ledarskap.

När Mårtenssons meningar granskar protokollet från det aktuella sammanträdet finns en utgåva utlagd på kommunens hemsida, länk.

Värt att notera att protokollet inte är detsamma som distribuerats till näringslivsnämndens ledamöter. I detta protokoll finns Frankie Spjut Consulting ABs rapport och en utomordentligt kritisk protokollanteckning från socialdemokraterna. Det är värt att notera att konsultrapporten dessutom har raderats från dagordningen på kommunens hemsid. Så faktiskt är det två dokument som manipulerats.

Tilltron till demokratin bygger på att medborgarna kan granska sina politiker. Därför finns offentlighetsprincipen. Den bygger i sin tur på att dokument inte förändras, förfalskas eller ”kommer bort”. Med elektroniska dokument blir medborgarna mera utsatta för de styrandes godtycke. Det är lättare att förvanska elektroniska dokument.

I fallet med näringslivsnämndens mötesprotokoll den 28 januari 2016 har dokumentet förändrats, förfalskats och väsentliga dokument i det har ”kommit bort”.

Den ansvarige för protokollet är näringslivsnämndens ordförande Ina Ununger. Att Ununger gjort sig skyldig till att ha kränkt offentlighetsprincipen är klart. Att JO skulle ha synpunkter på fru Ununger är klart. Dessutom kan Unungers förfarande riskera att falla under allmänt åtal.

En helt annan fråga är om det sätt som verksamhetschefen hanterats på är att betrakta som ren mobbing. Mårtenssons meningar återkommer i detta avseende.

Mårtenssons meningar har sökt Ina Ununger för en kommentar utan framgång.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar