06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hur mycket makt skall staten ha över folket?

Sverige står inför många olika utmaningar. Ordningsmakten är i kris. Integrationen av nyanlända måste styras upp. Försvarsförmågan är så gott som obefintlig. Skolan behöver en uppryckning.

Det är lätt att försjunka i enskilda sakfrågor så att man tappar helhetsbilden och greppet om de övergripande frågorna. Det känns som att detta har drabbat till exempel Allianspartierna.

En sådan övergripande fråga är hur mycket politikerna och staten skall bestämma över våra liv. Låt säga på en skala mellan ett och tio, från anarki till total kontroll. Var på skalan befinner vi oss nu? Hur snabbt rör vi oss mot kontrollsamhället? Vad är lämpligt? Kan och bör utvecklingen vändas?

Om frågan tycks allt för abstrakt, låt mig göra den lite mer konkret.

Skattetrycket är bland annat en mätare på hur mycket makt enskilda medborgare har jämfört med staten. Ingen skatt alls ger all makt till individen. 100 procent skatt ger all makt till politikerna och statsapparaten.

Sett som andel av BNP är skattetrycket runt 43 procent. Vilket indikerar att vi fortfarande befinner oss på den planhalva där folket har mer makt än politikerna. Men detta mått mäter egentligen inte maktbalansen mellan den enskilda individen och staten.

Lägg ihop de sociala avgifterna och skatten för en vanlig löntagare och raskt blir statens del av kakan 50-60 procent av individens produktionsvärde. Lägg sedan till moms på allt som köps och allsköns punktskatter. Den bild vi då får, med fördelning av individens pengar som mått, är att staten har betydligt större makt över människors liv än medborgarna själva.

Åter till den större bilden. Politiker bestämmer allt mellan himmel och jord. Ofta är man inne och detaljstyr människors liv, som till exempel när man kvoterar föräldraförsäkringen. Inom ramen för den parlamentariska demokratin kan en majoritet av politikerna (även om denna majoritet bara är 50,01%) tvinga medborgarna att lyda, med våld eller hot om våld om så krävs.

Helhetsintrycket blir att svenska folket snarare består av undersåtar än av fria individer och medborgare. Att ändra på detta vore ett hedervärt politiskt projekt.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna