07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ett nytt lik har fallit ur regeringens garderob med integritetskränkande lagar

Här är några korta axplock ur det senaste liket ur regeringens garderob med integritetskränkande lagar. Utredningen heter Socialtjänsten, integritet – effektivitet” och har SOU nummer 2009:32.

Utredningen föreslår att ” lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska upphöra att gälla och ersättas med två nya lagar – lagen (2009:000) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och lagen (2009:000) om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.”

Man anser inte att det är nödvändigt att stärka utsatta människors rätt till integritet. I stället säger utredningen lakoniskt:

”Begreppet ”ömtåliga förhållanden” infördes genom den tidigare socialtjänstlagen (1980:620). Begreppet omfattar – utöver vad som omfattas av känsliga uppgifter – även andra uppgifter som kan anses vara kränkande för den personliga integriteten, t.ex. familjeförhållanden och försörjningsförmåga. Vi har inte funnit skäl att utvidga begreppet känsliga uppgifter eller skäl att reglera detta begrepp särskilt. Vi har i stället ansett att bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), sekretesslagen (1980:100) och våra nya föreslagna lagar om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten utgör ett tillräckligt skydd för den enskildes personliga integritet i dessa delar.”

Utredningens andra förslag till lag är i allt väsentligt detsamma vad gäller syfte och integritet, varför jag inte särskilt kommenterar det utan följer lagtextförslaget till lagen om personuppgifter inom socialtjänsten.

”§1…Syftet med lagen är att ge den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten rätt att behandla personuppgifter effektivt samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan behandling.”

Borde det inte vara ärligare och kalla lagen för lagen om fattighjon. Någonstans borde mänsklig värdighet för de mest utsatta väga tyngre eller i vart fall lika tungt som effektivitet. Synen på dessa mest utsatta påminner om när man auktionerade ut behövande till lägsta kostnad. Det var faktiskt också en form av effektivitet.

Ett samhälle som säger sig vara humant måste väga olika behov mot varandra och främst de grundlagskyddade rättigheterna. Då kan inte bara effektivitetskriteriet vara ett skäl för att inrätta en lag vad gäller personuppgifter för de som behöver samhällets stöd. Snarare måste samhället säkerställa dessa människors värdighet, genom att ha rätt till en personlig integritet.

Det måste vara utgångspunkten också i lagtexten och inget annat.

”§2 Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig sådan behandling. Detta gäller inte om annat framgår av denna lag eller av annan lag eller förordning.”

Här slår man fast att som hjälpbehövande har man i princip inga möjligheter att hindra att integritetskränkande uppgifter registreras och dessutom lagra dem på data

Utredningen fortsätter: Behandling av känsliga personuppgifter

9 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som anges i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Utan hinder av vad som sägs i första och andra styckena får sådana uppgifter behandlas om de förekommer i en ansökan, anmälan eller handling som kommer in i verksamheten.”

Sista stycket ger möjlighet till att registrera vad som helst om de kommer in i en ansökan eller och håll nu i er ”handling som kommer in i verksamheten”. Det innebär att anonyma skvallerbrev kan vara en grund för att registrera sexuell läggning eller politisk tillhörighet.

Utredningen gör en så yvig lag att grundlagarna sätts åsido för de mest utsatta. Lagen borde i stället haft integriteten som utgångspunkt och reglerat de specialfall där det är helt nådvändigt att registrera politisk tillhörighet. Det borde vara få fall. Nu gör man precis som i FRA fallet. Fångar alla fiskar och släpper sedan ut de man inte är intresserad av.

10 § Uppgifter som avslöjar ras, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller sexualliv får inte användas som sökbegrepp.”

Utredningen säger tidigare på sidan 22 följande: ”Uppgifter om en persons etniska ursprung, politiska åsikter och hälsa får emellertid användas som sökbegrepp.”

Så det är fritt fram att använda svartskalle, negerdjävel som sökbegrepp. Moderatsvin, sossedjävel, liberalisthora och centerextremist är också möjliga sökbegrepp. Detta går fint att kombinera dessa med sjukdomar. Här har vi möjligheter som döv liberalisthora, svartskalle med högt blodtryck osv.

Nej det är dags att sätta stopp för denna typ av mycket tveksam lagstiftning.

Även de sämst ställda i samhället har rätt till ett värdigt liv, åtminstone medan de lever.

Andra bloggar: Henrik Alexandersson, Per Ankersjö, Centerpartiets integritetsnätverk,Oscar Fredriksson, Conny T, Alliansuppropet, Klibbnisse, Helen Törnqvist

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar