05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

FRA: Kom om köp underrättelseuppgifter

Mark Klamberg gör en viktig reflektion kring FRAs underrättelseshop, länk. Det närmast fritt fram frö FRA att köpa och sälja eller i praktiken byta uppgifter med andra nationer. I vart fall är begränsningarna inte så betungande för FRA.


Här är en avvägning mellan personlig integritet och terrorismspöket som tyvärr inkränktar på den personliga integriteten allt för mycket.

Här är lagrummen som reglerar detta, enligt Klamberg:
Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Överföring av personuppgifter till andra länder

17 § Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1 § tredje stycket Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag. Lag (2009:967).

9 § I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om internationellt samarbete på försvarsunderrättelseområdet.

Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer. Lag (2009:967).”

Andra medier: Aftonbladet

Andra bloggar: Henrik Alexandersson

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar