07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Koalitionen på Värmdö: Moderat, men inte engagerat

Hänt i Värmdö

Då börjar den ”nya koalitionen” verka på Värmdö. De två starka partierna miljöpartiet och mederaterna är de som styr. Tillsammans blir det ett moderat avmätt miljöparti. Man blir ”moderat” miljöintresserade. På svenska innebär detta: måttfullt, hovsamt. Alltså inte engagerade. En ganska bra beskrivning av hur koalitionen klarat av sina första knäckfrågor. Man har varit ”moderat” demokratiska och ”moderat” miljövänliga. Frågan är bara om medborgarna nöjer sig med det lätt distanserade ”moderata” eller vill ha något mer.

Den första frågan rör bygglov för återvinningsstationen på Djurö. Fastigheten där den är tänkt att placeras heter Djurö 8:3.

Detaljplanen som är av gammalt datum talar om att verksamheten på fastigheten: ”får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter, med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad”. Det innebär enligt lagsakkunniga jurister hos Sveriges kommuner och landsting, miljöjurister att det inte är förenligt med detaljplanen att anlägga en återvinningscentral på fastigheten.

En av effekterna av detta är att bygglovet inte kan handläggas och beslutas enbart av en tjänsteman. Hela nämnden ska fatta beslut om bygglov i denna typen av ärenden.

Den 14 oktober 2010 påpekade denna bloggs skribent detta till de ledande tjänstemännen på Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddskontoret i ett mail. Det löd så här: ”Hej

Frågan om användningen av fastigheten Djurö 8:3 har miljöprövats av BHM-nämnden i sammanträde i juni. Vid diskussionen kring beslutet om detta meddelades att nämnden kommer att kunna göra överväganden enligt PBL vid behandlingen av bygglovsfrågan.

Jag vill för ordnings skull meddela att efter konsultationer med den juridiska avdelningen på KSL, plus ytterligare miljöjurist anser man inte att ÅVCn är förenlig med plan eller i vart fall högst diskutabel. Detta gör enligt mitt förmenande det omöjligt att fatta ett delegationsbeslut i ärendet. För att det ska vara möjligt måste byggföretaget vara förenligt med planen och i så fall enbart innebära mindre avvikelser

Två av kärnfrågorna är att: ÅVCn kan inte betraktas som småindustri. Det är också tveksamt om sundhetskriterierna enligt planen är uppfyllda.
I tillägg kan brandaspekten sätta hinder i vägen

Sänder dessa rader med tanke på ärendets fortsatta handläggning

Mvh

Stefan” Trots detta fattas ett delegationsbeslut.

-Varför då?
De ”moderata miljöpartiet” i Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden trycker på för att ärendet inte ska behandlas på ett nämndsammanträde. Den ledande tjänstemannen, som är en kvinna faller till föga.

Resultatet är en ”moderat” tillämpning av lagarna och medborgarinflytandet, men inget på djupet. Andra skulle kanske säga att detta är ett rättsövergrepp. Bloggen däremot säger att detta är att vara ”moderat miljöpartistisk”.

Arkitekterna bakom detta felaktiga sätt att fatta beslut är ordföranden i Bygg-, Miljö-, och Hälsoskyddsnämnden Erik Pettersson och ledamoten Camilla Strandman. De är (och du läste rätt) moderat respektive miljöpartist.

För medborgarna innebär placeringen på Djurö en höjning av renhållningstaxan i hela kommunen med mellan 3,5-4%. Värmdö kommun har redan en av de högsta taxorna i Stockholmstrakten. Dessutom förstör man en tomt som skulle varit utsökt för senior- eller ungdomsboende. Att det är svårt för ”sopbilar” att ta sig över Djuröbron när det är halt anser man inte vara något problem. Att placeringen kraftigt försvårar för närliggande besöksnäring struntar man i.

Vid prövning av en bygglovsansökan ska man pröva om lokaliseringen av ett projekt är den mest lämpliga. Så kommer nu inte att ske fullt ut. Vi kan tala om att ärendet fått en ”moderat demokratisk hantering”.

Nu hade saken varit ursäktlig om det inte funnits alternativ till placeringen på Djurö. Det finns och har visats av Djurö Byalag och de närboende. Nu är valet överståndet, så det är väl inte så viktigt att lyssna på medborgarna längre.

Den nya styrande koalitionen har visat hur man vill styra framöver.
Det bådar inte speciellt gott, tyvärr.

Andra medier: NVP, NVP

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar