06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Om postbefordan i Värmdö kommun och Coulombs lag

Hänt i Värmdö

Bloggen har tidigare påtalat bristerna i postgången inom Värmdö kommun. Här är några av bloggposterna som tidigare tagit upp denna fråga länk, länk, länk.

Problemet med den bristande tillförlitligheten i postgången är relaterad till innehållet, tror bloggen. Sannolikt ser vi här en ny tillämpning av Coulombs lag om elektricitet. Vi talar alltså närmast om en naturlag och inget märkligt.

Ju mera politiskt känslig ett innehåll är desto längre tid tar postbefordan.

Enligt Coulombs lag har då mottagare och meddelande samma negativa laddning. Det innebär att repelleringen blir så stark att befordran av postmeddelandet försenas kraftigt. Dessutom talar vi här om laddningar (meddelanden) som förflyttas. Då uppkommer elektriska (meddelandemässiga) spänningsfält som än mer stärker motståndet för meddelandet att komma fram. I detta senare fall talar vi om tillämpningar av Einsteins speciella relativitetsteori.

Ett färskt exempel på tillämpningen av denna teori ar befordran av en revisorsrapport inom Värmdö kommun. Rapporten skulle ta sig från revisorerna till kommunfullmäktiges ordförande, fru borgmästarinnan Monica Pettersson. Det tog så lång tid att meddelandet inte hann fram till kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Vi får förmoda att borgmästarinnan kommer att åberopa Coulombs lag som förklaring till fenomenet.

Till ledning för fru Pettersson och andra publicerar därför bloggen vad uppslagsverket wikipedia skriver om repellerande krafter enligt Coulombs lag: ”(uppkallad efter Charles-Augustin de Coulomb), är inom fysiken en lag som beskriver styrkan och riktningen för en kraftverkan mellan tvåelektriskt laddade partiklar. Om man endast är intresserad av kraftens storlek kan man använda uttrycket

 F = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0 }\ \frac{\left|q_1 q_2\right|}{r^2}

där q1 och q2 är partiklarnas laddningar, r är avståndet mellan partiklarna och ε0 är den elektriska konstanten.

Av formeln framgår att kraften är direkt proportionell mot laddningarnas storlek och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet mellan laddningarna.

Med användande av vektorer kan Coulombs lag skrivas

 \mathbf{F} = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0 }\ \frac{q_1 q_2 \mathbf{r}}{\left|\mathbf{r}\right|^3}

där r är en vektor som bestämmer laddningarnas positioner i förhållande till varandra. De övriga storheterna är de som nämnts ovan.

I båda fallen är Coulombs lag korrekt endast om laddningarna ej rör sig i förhållande till varandra. Laddningar i relativ rörelse ger upphov till magnetiska fält som i sin tur utövar en kraft på laddningarna. Vid rörelse kommer de elektriska fälten att transformeras i enlighet med Albert Einsteins speciella relativitetsteori.”

För det finns väl inga andra förklaringar?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar