05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nu är det dags för inspektion av Värmdö skolor

Hänt i Värmdö

Nu har beskedet kommit, som många föräldrar väntat på. Skolinspektionen kommer att göra en inspektion av Värmdö skolor under våren 2011. Det är viktigt att denna genomförs. Rätt hanterat kan inspektionen bli ett startskott för en spännande skolutveckling.

Så här skriver inspektionen:

”Tillsyn i Värmdö kommun

Skolinspektionen kommer att inleda en tillsyn av Värmdö kommun under våren 2011.

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att Skolinspektionen kontrollerar att kommunen och skolorna, liksom de fristående skolorna, följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten.


Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.


Syftet med tillsynen är att bidra till en bättre skola med bättre resultat. Tillsynen gör tydligt vad som behöver utvecklas på skolan för att bättre nå målen för verksamheten.


När tillsynen på en skola är avslutad får skolan ett beslut som innehåller en helhetsbedömning, vilken ger en kort sammanfattande bild av hela skolan. Beslutet ger också tydliga besked om vilka brister man funnit. När hela tillsynen är avslutad skrivs ett kommunbeslut. I detta ingår beslut om förskoleverksamhetens och skolbarnsomsorgens verksamhet. Skolinspektionen kommer att följa upp skolornas och kommunens förbättringsarbete till dess bristerna är åtgärdade.


Fem exempel på viktiga områden som Skolinspektionen tittar på:

 Vikten av att ha höga förväntningar på barnen och ungdomarna. Skolinspektionens mål är att alla elever ska nå minst godkänt i alla ämnen.

 Vikten av att följa upp sina resultat för att kunna bedöma kvaliteten i verksamheten – och för att kunna ge rätt stöd till lärare och elever.

 Rektors ledarskap. För att rektor ska kunna ge personalen ett bra stöd är det viktigt att rektor har goda förutsättningar att utveckla sitt eget ledarskap.

 Lärarnas och personalens utbildning och behörighet. För att få en god utbildning krävs kompetenta lärare och personal med rätt utbildning för sitt arbete.


Skolornas och verksamheternas värdegrundsarbete. Barnen och ungdomarna måste känna sig trygga för att kunna prestera bra i skolan.


Skolinspektionen kommer under september att genomföra tre enkla webbenkäter till elever, föräldrar och pedagogisk personal på skolorna. Separat information kommer att skickas till skolorna men det är viktigt att de redan nu informeras om att detta kommer att ske. Enkätresultaten utgör ett komplement till annan information som samlas in under inspektionen.


Det är vår avdelning i Stockholm, enhet Norr som ansvarar för tillsynen. Har du frågor om den är du välkommen att kontakta Bertil Karlhager, som kommer att leda tillsynen, tfn 08-58 6080 62, bertil.karlhager@skolinspektionen.se På Skolinspektionens webbplats www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn finns mer information.


Detta brev om tillsynen är ställt till kommunen som huvudman för skolorna i kommunen. Skolinspektionen förutsätter att denna och kommande information sprids till rektorer och andra berörda personer. Skolinspektionen underrättar, i separat skrivelse, de huvudmän för fristående skolor inom kommunens geografiska område som också kommer att granskas under samma period.


Ann-Marie Begler

Generaldirektör, Skolinspektionen”


Andra medier: NVP, NVP, NVP

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar