04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdökoalitionens politiker är ett hot mot demokratin!

Hans Jangeby, bosatt på Värmdö och en av initiativtagarna till föreningen för direktdemokrati utvecklar i denna debattartikel sin syn på dur den styrande koalitionen hanterar demokratin.

I Värmdö kommun pågår just nu en namninsamling för ett folkinitiativ med en begäran om att få till stånd en folkomröstning om en ny skolorganisation. Det är folket misstroendevotum mot hela Värmdökoalitionen som tog ett beslut om ny skolorganisation 18 oktober förra året på bristfälliga och felaktiga underlag och trots starka protester från körde över kommuninvånarna på i Norra Värmdö. Man tog beslutet snabbt och utan möjlighet för berörda att påverka beslutet. För politikerna ville inte lyssna. Man ville till varje pris snabbt besluta om en stor förändring utan någon konsekvensanalys på felaktiga grunder. Som att bygga en ny skola i ett kärr utan att ta reda på grundförhållandena. Det var ett inriktningsbeslut där alla fakta inte fanns, som man sa.


Ett folkinitiativ är bara en begäran från 10 procent kommuninvånarna ska få ta ställning i en fråga i en folkomröstning. Inget annat. Inte att kommunen måste ändra beslutet. Bara en begäran om folkomröstning att kommuninvånarna ska kunna ta ställning i en fråga.

Folkomröstningar pågår överallt i Sverige just nu som engagerat cirka tvåhundratuseninvånare under två år som initierats med folkinitiativ. Nästan utan undantag är det en protest mot beslut i kommunfullmäktige där många väljare ha en annan uppfattning än majoriteten i kommunfullmäktige. Man kan även beskriva det som en missnöjesrörelse, eller demokratirörelse, mot majoriteten i kommuners arroganta och nonchalanta attityder mot demokrati, kommuninvånare/väljare. Där partipolitik, blockpolitik och hemliga överenskommelser är viktigare än att vara en förtroendevald. Så gäller det även i Värmdö kommun.

Bara i Stockholms län har det förekommit eller pågår många folkinitiativ i protest mot kommunbeslut, som exempelvis Tyresö, Ekerö, Lidingö, Sollentuna och Väsby. I landet pågår ytterligare 10-15 folkinitiativ och många av folkinitiativen handlar om skolor.

Den 18 oktober 2012 fattades beslutet om en ny skolorganisation. Förslaget blev officiellt bara en månad tidigare. Sådana stora beslut ska diskuteras och förankras för att uppnå högre kvalitet. Men det fanns inte tid för det enligt Värmdokoalitionen. Den nya skolorganisationen skulle genomföras hösten 2013 och en rad beslut måste tas innan dess.

Inför utbildningsstyrelsens offentliga möte hade Värmdokoalitionen i utbildningsstyrelsen ett extra förmöte för att lägga upp gemensam taktik. Där så ”straffade” Kristdemokraterna ut sig, för man var inte överens med majoriteten. Enligt tidigare uppgjorda turordningsregler blev det en representant för moderaterna som ersatte KD i utbildningsstyrelsen. KD lät alltså blockpolitiken, hemliga överenskommelser och andras maktutövning komma före sin egen övertygelse. Jan Dolk beskriver däremot som nyvald ordförande i KD, att han stödjer Kyrkskolan. Likt Pontius Pilatus tvår man sina händer från all skuld när föräldrar, elever och andra berörda förlorar sin kamp för skolan och demokrati.

Naturligtvis var utbildningsstyrelsen desperata och rädda inför mötet och demonstrerar sin makt mot engagerade kommuninvånare vid det öppna mötet. Utbildningsstyrelsen beslöt att förbjuda ljudupptagning vid mötet. Ordförande Max Ljungberg gick så långt att han hotade åhörarna:
Om någon åhörare trotsade beslutet så skulle us  stänga mötet för allmänheten! JO har begärt en förklaring varför det skett, som us måste svara på senast i april.

Vid utbildningsstyrelsens nästa möte den 15 november stängde man det förannonserade öppna mötet, trots oppositionens protester. En ledamot från KD var emot det. Ordf. Max Ljungberg fick utslagsröst och han röstade för att stänga mötet för allmänheten! Det var ytterligare ett slag i ansiktet mot demokrati och öppenhet.
Orsaken till att us stängde mötet, man var rädd att få kritik som politiker, enligt en moderat källa.
Värmdokoalitionens majoritet i utbildningsstyrelsen förhindrade alltså allmänheten att delta på förannonserade öppna styrelsemöten för insyn, så man kan bevaka politiker att beslut går rätt till! Det var alltså ytterligare ett slag mot demokrati, insyn, offentlighet och Värmdöborna!

Offentlighetsprincipen och öppna möten i kommunen är en grundsten för tilliten i vårt demokratiska system. Det finns för att valda politiker inte kan misstänkas eller förhindra  oegentligheter. Det ska även förhindra möjligheter till korruption och jäv så långt som möjligt.

Utbildningsstyrelsen valde alltså tvärtom, slutenhet och antidemokratiska beslut. Man värnade mer om kollegors rädsla, än risken för att bli utsatta för kritik i sitt offentliga uppdrag. När det är så, borde man inte vara politiker! Demokratin och allmänhetens insyn i demokratins processer är fundamental! Det kommer före kollegialitet i myndighetsutövning. Det är synd att utbildningsstyrelsen med Värmdökoalitionens i majoritet inte lever efter den principen.

Medborgardialoger, närdemokrati klingar falskt i mina öron. Det är charader. Värmdöpolitikerna låter personliga maktambitioner, parti och blockpolitik gå före, än att vara lojal mot sina egna väljare. De är för demokrati, när det gynnar dem själva som de själva utnyttjar, samtidigt förnekar man medborgarna detta, när det inte passar.

Det verkar vara viktigare att göra bra val med marknadsföring och PR-konsulters hjälp och få så mycket av skattefinansierade partibidrag som möjligt, än att verkligen representera folket. Personliga maktambitioner och partimakt och lojal blockpolitik är tydligen viktigare än att vara väljarnas företrädare än som förtroendevald!

Folkinitiativet i Värmdö (FiV) kommer lämna in namnunderskrifterna i slutet av maj, med minst 10% av de röstberättigades namnunderskrifter. Enligt lag måste då fullmäktige ta ställning om folkinitiativet gjorts på korrekt sätt och att kommunen kan besluta om det. Man ska inte ta ställning i själva frågan eftersom det ska kommuninvånarna göra i den begärda folkomröstningen och enligt förarbeten till lagen om förstärkt folkinitiativ som trädde i kraft 1 januari 2011.
Det behövs minst två tredjedels majoritet i kommunfullmäktige mot folkinitiativet, för att folkomröstningen ska kunna avslås. Sådan majoritet har inte Vk. Därför blir det en folkomröstning, om inget oppositionsparti byter sida.

Så valåret 2014 blir det en folkomröstning om en ny skolorganisation som folkinitiativet önskar. Processen tar tid, så därför kan det knappast bli tidigare. I så fall orsakar det långt betydligt större kostnader en om det skulle ske i samband med val.
Skolfrågan kommer bli en het valfråga som oppositionen gärna kommer prata om, eftersom Värmdö kommun ligger i bottenskiktet i länet, ifråga om kvalitet i skolan. Skolan kommer med stor sannolikhet bli en stor rikspolitisk stor fråga.

Men, Värmdokoalitionen har möjlighet att inte få en folkomröstning i valåret 2014. Det kan man göra genom att omgående kontakta initiativtagarna till folkinitiativet för att få till stånd en uppgörelse. Det behövs relativt små förändringar och lite vilja  för att FiV ska ta tillbaka sin begäran om folkomröstning.

Så nu det är upp till Värmdokoalitionen och utbildningsstyrelsens majoritet om man är villig att lämna prestige bakom sig och istället vara pragmatiska och tillmötesgå FiV önskemål och krav.
Värmdökoalitionen har nu möjligheten att påverka valet redan nu. Och det finns ingen tid att förlora, för i maj lämnar vi in folkinitiativet!

Hans Jangeby
Kommuninvånare i Värmdö, engagerad i demokratifrågor, styrelseledamot och initiativtagare i Föreningen för direktdemokrati och en av initiativtagarna till Folkinitiativet i Värmdö.
http://folkinitiativetvarmdo.se
Folkinitiativet i Värmdö finns även på Facebook

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar