04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kris i Värmdökoalitionen

Hänt i Värmdö
Samtidigt som kritiken mot det politiska styret i Värmdö kommun, länk, länk,  blir allt allvarligare fördjupas krisen i den styrande koalitionen. Den förödande revisorberättelsen gör att granskningen lär ha sjutits upp.

Revisorerna skriver så här:

”Kommunens ekonomiska läge är oroande och kräver omgående åtgärder för att få en sund ekonomi. Beslut grundade på konsekvensanalyser med åtgärdsplaner och en löpande uppföljning av att besluten ger effekter både i verksamhetens utförande och med avsedd ekonomisk effekt.

Vård- och omsorgsstyrelsen och utbildningsstyrelsen redovisar för verksamhetsåret 2012 stora underskott i förhållande till budget. Vår bedömning är att styrelserna inte heller under 2012 har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheterna och dess kostnader till fastställd budget. Vi har tidigare påtalat brister och vi anser att styrelserna under 2012 visat ohörsamhet mot de ekonomiska mål som fullmäktige beslutat om. Styrelserna brister i sin styrning, ledning och kontroll av verksamheten i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer.

Kommunstyrelsen har inom ramen för sin uppsiktsplikt, ett särskilt uppdrag att till nämnderna göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt om behov finns tillse att kommunfullmäktige ingriper. Mot bakgrund av främst vård- och omsorgsstyrelsen och utbildningsstyrelsen stora upprepade underskott jämfört med budget och den bristande beredning, uppföljning och kontroll som granskningen kring Värmdövallen visade är vår bedömning att kommunstyrelsen inte fullföljt sin uppsiktsplikt i erforderlig grad över nämnder/styrelser och att förhållandet gett bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Vi riktar kritik mot vård- och omsorgsstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i densamma för verksamhetsåret 2012.

Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen och utbildningsstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret 2012.”

Det är hård och mycket allvarlig kritik. Under normala betingelser skulle en rapport som denna kräva att ett antal ledande politiker lämnar sina befattningar. I Värmdö däremot är det  oklart om det blir så.

Ovanpå detta kommer den djupa krisen inom den styrande koalitionen

När koalitionen bildades efter valet 2010 kom miljöpartiet in i stället för centern. Miljöpartisterna har ställt krav som uppfattas som hårda av de övriga koalitionspartierna. Trots detta har miljöpartiet upplevts som förlorare och ”svikare” i opinionen. Personliga motsättningar relaterade framförallt kring en av de ledande profilerna Max Ljungberg har bidragit till krisen. Tveksamheter kring Malin ”Måsen” Åberg Aas ledarskap finns också.
Nu funderar ledande moderater på att helt sonika dumpa miljöpartiet. Det skulle innebära att det parlamentariska underlaget förlorar 5 mandat i fullmäktige. Koalitionen skulle då ha 19 moderata mandat, 4 folkpartistiska och 2 kristdemokratiska. Totalt skulle man ha 25 mandat av 51 i fullmäktige dvs inte majoritet.

I detta läget riktas blickarna mot den tidigare centerpartisten Henrik Paulsen. Med honom i det parlamentariska underlaget skulle man få majoritet. Fram stötar har gjorts men ännu så länge har ingen uppgörelse träffats. Paulsen lär enligt vad meningarna förstått vilja ha konkreta politiska framgångar i utbyte och en tydligare bas för att vilja gå med på detta. Paulsen själv vill däremot inte kommentera. Han säger till meningarna att det bara är spekulationer. Däremot har han förstått att det råder krisartade förhållanden inom koalitionen.

Miljöpartiet lär föra diskussioner med socialdemokraterna. För att skapa en ny majoritet krävs att även kristdemokraterna lämnar samarbetet och får med sig centern.

Om fullmäktige kommer att bestå av 50 eller 51 mandat är oklart. Detta eftersom det inte är säkert att det finns någon Sverigedmokrat att utse efter Rosanna Asplund som har flyttat från kommunen,

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar